fondy

• Farebný svet ►

Výstava „ Farebný svet“ je výsledkom spolupráce a partnerstva Spiš Gallery o.z. a Nano Nagle o.z.
Spiš Gallery sa venuje okrem iného organizovaniu kultúrnych podujatí s mládežou, čo prispieva k väčšej rozhľadenosti, výchove, umeleckému cíteniu mládeže a vytvorenie partnerstiev, ktoré budujeme v rámci projektových aktivít má pozitívny vplyv na duchovný a spoločenský vývoj populácie, podporenie poznania regionálnych tradícií, kultúrneho dedičstva a tradičných remesiel.
Vzhľadom k tomu, že v Spišskom Podhradí žije Rómske etnikum, v rámci budovania tolerancie, medzikultúrnej a rodovej rovnosti, aj ich aktívne zapájame do podujatí nášho projektu . Pri našich podujatiach vyzdvihujeme boj proti nenávistnému vyjadrovaniu, poukazujeme na negatívny dopad nenávistného vyjadrovania, ktorý zahŕňa fyzické a verbálne útoky na menšinové skupiny a imigrantov a presadzujeme toleranciu, dodržiavanie základných ľudských práv a boj proti diskriminácii.
Nano Nagle o.z sa venuje práci práve s rómskou komunitou v Spišskom Podhradí v oblasti duchovnej výchovy a vzdelávania.
Výstava Farebný svet tak spája naše občianske združenia do jedného výsledku a cieľa.
Výtvarné práce rómskych detí sú obrazom ich myslenia, vnímania okolitého sveta a javov. Odrazom vnímania je množstvo farieb veľmi intenzívnych, ako je aj samotné vnímanie okolia.

farebny svet