fondy

• Reštaurátorská tvorba ►

Výstava „Reštauračná tvorba akademickej maliarky Márie Spoločníkovej“ zobrazuje časť tvorby významnej slovenskej reštaurátorky zachytenej na fotografiách. Môžeme tak vidieť priebeh reštaurovania významných gotických diel. Okrem toho výstava ponúka zhliadnuť časť reštaurovaných plastík a reliéfov z tvorby M.Spoločníkovej.

Vernisáže výstavy dňa 25.5.2017 sa zúčastnila akad. maliarka M.Spoločníková osobne a zamyslenie nad jej tvorbou predniesol Doc.PhDr. Ivan Chalupecký, významný slovenský historik a archivár. Medzi zúčastnenými boli aj predstavitelia mesta Spišské Podhradie, predstavitelia cirkvi-Diecéza Spišská Kapitula, zástupcovia Prešovského a Košického samosprávneho kraja z oblasti kultúry, zástupcovia Pamiatkového úradu, Galérie umelcov Spiša, Spišského osvetového strediska Spišská Nová Ves, miestni výtvarní umelci, zástupcovia škôl Spišské Podhradie.

Akademická maliarka MÁRIA SPOLOČNÍKOVÁ, (1926) reštaurátorka, umenovedkyňa, autorka odborných kníh pochádza z Košíc. Absolvovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského a Vysokú školu výtvarných umení. Prevažnú časť svojej 60-ročnej odbornej činnosti zasvätila záchrane gotických sakrálnych pamiatok na Slovensku. Zreštaurovala 50 titulov obrazov a 100 titulov plastík, pričom jeden titul zahŕňa niekoľko umeleckých diel. Publikovala desiatky štúdií v odborných periodikách, vydala šesť kníh a za svoju publikačnú činnosť bola niekoľkokrát ocenená. V r.1967 Cenou za reštaurovanie súboru gotických plastík v Dóme sv. Alžbety, v r. 1968 Cenou Cypriána Majerníka, v r.1968 získala Čestný titul zaslúžilý umelec, v r. 1992 Cenu mesta Košice, v r. 2001 Cenu Jána Pavla II, v r.2003 Cenu Košického samosprávneho kraja a v r. 2007 Cenu „Blahoslaveného FRA ANGELICA“.
Najvýznamnejšie miesto v reštaurátorskej práci Márie Spoločníkovej zastávajú diela Majstra Pavla z Levoče zo začiatku 16. storočia, plastika Ukrižovaného z Kostola sv. Mikuláša v Prešove a gotické plastiky v Dóme sv. Alžbety v Košiciach.
Vďaka šikovnosti a vedomostiam Márie Spoločníkovej môžeme dnes poznať diela starých majstrov a naďalej sa kochať v ich pôvodnej nádhere.

Restauratorska tvorba