fondy

Názov projektu: Kultúra a umenie – cesta k vzájomnému poznaniu Slovenska a Ukrajiny – CBC01004
Program: SK08 – Cezhraničná spolupráca.
Prijímateľ: Spiš Gallery o.z.
Projektový grant: 286 619 Eur
Trvanie projektu: január 2016 – apríl 2017

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Supported by a grant from Norway.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic

„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“ – „Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“
„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou naprieč hranicou“
„Cooperation across the Border“

Cieľ projektu:

Zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce prostredníctvom vytvorenia udržateľných spolupracujúcich štruktúr vrámci Košického, Prešovského kraja SR a Zakarpatskej Ukrajiny.

Výstup projektu:

Partneri, inštitúcie zapojení do partnerstva a siete cezhraničnej spolupráce.

Výsledok projektu:

Vytvorenie nových a podpora existujúcich partnerstiev prostredníctvom realizácie spoločných kultúrnych aktivít a vzájomným odovzdávaním si skúseností, dosiahnutie plánovaného počtu aktivít, vytvorenie plánovaných pracovných miest a dosiahnutie plánovaného počtu zapojených umelcov z Ukrajiny a zo Slovenska.

Bilaterálny indikátor:

Uzatvorenie partnerskej dohody a spolupráca s partnerom z prispievateľskej krajiny, z Nórska.

Partneri:

1. Mesto Spišské Podhradie, SR
2. Embla Keramikk, Nórsko
3. Zakarpatské krajské združenie inteligencie “Melpomena“
4. Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR
5. Ministersvo kultúry – Slovenské národné múzeum – Spišské múzeum v Levoči, SR

Projektový grant aj každá jeho časť je tvorená:

Z príspevku príslušného finančného mechanizmu a príspevku štátneho rozpočtu SR v pomere
85%/15%.

Spolufinancovanie projektu:

Z vlastných zdrojov prijímateľa nepresiahne 31 846 Eur.

Rozdelenie projektového grantu:

1. Mesto Spišské Podhradie, SR
2. Embla Keramikk, Nórsko
3. Zakarpatské krajské združenie inteligencie “Melpomena“
4. VeľvyslaUkrajiny v SR
Projektový grant Prijímateľa nepresiahne 256 352 Eur.
Projektový grant Partnera1 nepresiahne 540 Eur.
Projektový grant Partnera2 nepresiahne 2 700 Eur.
Projektový grant Partnera3 nepresiahne 27 027 Eur.
Projektová zmluva